راه حق
وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر

 

 

«بسمه الحق »

بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی وانقلاب شیراز ؛        

             با سلام وعرض ادب

توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقایان ............... فرزندان ........در پرونده کلاسه 931011073080000  دردفاع از حقوق موکلین عرایضم رابشرح ذیل به تقیدصفحه مینگارم:

همانگونه که اطلاع دارید: موکلین نهایت همکاری درجهت بیان حقیقت و معرفی قاتل اصلی را بعمل آورده اند؛ بناء علیهذا: با توجه به متواری بودن متهم اصلی وامکان جلب نامبرده درصورت آزادی موکلین مبنی بر شناسایی محل اختفای مشارالیه ؛ اعتراض خود رابه قرارتأمین (بازداشت موقت) اعلام میدارم وخواهشمنداست : دستورات مقتضی مبنی بر تبدیل تأمین به قراروثیقه مستندبه ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری وبند « ح » ماده 3 قانون تشکیل  را درصورت صلاحدیدمبذول فرمائید. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهدبود.

                                                                                                  باتشکر وامتنان

                                                                                                   سیروس جوکار


برچسب‌ها: لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت, لایحه دفاعی, اعتراض به قرار تامین
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 23:57 |

لایحه ای مبنی برحمل دویست کیلوگرم موادمخدر (حشیش)صرفاً جهت استفاده علمی همکاران وکیل درادامه مطلب به اشتراک گذاشته شده است


برچسب‌ها: لایحه دفاعیه, حمل مواد مخدر منجر به اعدام, حمل حشیش
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 9:55 |
خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه پرداختي   با تأمين خواسته مبني بر توقيف منزل مسكوني موكل راتقديم نمودکه اینجانب به عنوان خوانده پس ازاعتراض به تأمین خواسته ادعانمودم که وجه پرداختی توسط خواهان به خاطرفروش اجناس خود بوده است که باتوجه به انقلاب دعوا میبایست ادعای خود را اثبات مینمودم که به شهادت شهود استناد نمودم وحکم بدوی به نفع موکل صادرومورداعتراض وکیل خواهان قرارگرفت واینجانب تبادل لوایح نمودم که در ادامه لایحه خودرا برای مطالعه دوستان میگذارم

برچسب‌ها: انقلاب دعوا, لایحه
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 21:48 |
باسلام خدمت دوستان عزیز

باعنایت به نزدیک شدن عیدسعید قربان این عید رابه همه دوستان تبریک عرض مینمایم .بموجب همین فرصت پیش آمده لایحه ای جهت تبدیل مجازات موکلم به جزای نقدی به کمیسیون عفو از طریق اجرای احکام ارائه نمودم که عیناً در ادامه مطلب آن رامی گذارم


برچسب‌ها: کمیسیون عفو, تخفیف وتبدیل مجازات
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 21:25 |

لایحه دفاعیه در خصوص عدم پرداخت مهریه بدلیل صدور صیغه طلاق محلی را در این پست میگذارم


برچسب‌ها: طلاق محلی, عقد, محلی, مهریه
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 20:34 |

رياست  و مستشاران محترم محاكم تجديد نظر استان فارس

با عرض ادب و احترام؛

اينجانبان ........و........مراتب تجديد نظرخواهي خود را نسبت به دادنامه شماره 00000،صادره از سوي شعبه 113 دادگاه جزائي شيراز كه در مورخ9/3/90 به موكل ابلاغ گرديده است و در فرجه مقرر قانوني بيانداشته با عنايت به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته بر خلاف محتويات پرونده صادر گرديده است تقاضاي صدور حكم شايسته را از محضر آن مقامات محترم خواستاريم. بديهي است لايحه تكميلي خود را متعاقباً تقديم خواهيم داشت.

 


برچسب‌ها: اعتراض, رای, کیفری, اعتراض اولیه
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 19:11 |
رياست و مستشاران محترم شعبه 10 محاكم تجديد نظر استان فارس

با عرض ادب و احترام؛

اينجانبان…….و…….معاًو منفرداً خود را به وكالت از آقاي…….در پرونده كلاسه 910000 معرفي نموده، خواهشمند است دستورات مقتضي را جهت ثبت وكالتنامه مبذول فرموده و با عنايت به اينكه در پرونده كلاسه مزبور، موكل به موجب دادنامه شماره…… مورخ …… اصداري از سوي آن شعبه محترم به تحمل 4 سال حبس تعزيري محكوم گرديده و هم اكنون در حال تحمل كيفر مي باشد، ليكن در حال حاضر به موجب رضايت نامه شماره 19688 مورخ 28/2/91 تنظيمي در دفتر خانه 194شهرستان ...... (مضبوط در پرونده) شاكي خصوصي آقاي…..فرزند….. از شكايت خود صرفنظر نموده است مستنداً به ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري با توجه با آنكه موكل تنها پسر خانواده بوده و بعلت وابستگي شديد خانواده ايشان به وي استدعاي بررسي و تجديد نظر در ميزان مجازات مقرر و نهايتاً تخيف آن را داريم. قطعاً پدر و مادر گريان موكل چشم اميد به دستان پرعطوفت آن دادگاه محترم دوخته است.

با تشكرفراوان


برچسب‌ها: اعمال ماده 277, رضایت, تخفیف, بخشش
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 19:8 |

« بسمه تعالی »

ریاست محترم دادگاه انقلاب شهرستان  ممسني؛                                                    باسلام وعرض ادب

احتراما اینجانب بوکالت از آقای .....................درپرونده کلاسه             دردفاع از حقوق موکل  عرایضم رابه شرح ذیل مبني برمخدوش بودن قرارمجرميت وهمچنين کيفرخواست صادره به تقیدصفحه می نگارم:

1. بزه مذکور در کیفر خواست به موکل انتساب پذیر نیست زیرا اولا نسبت به توزین مواد مکشوفه اعتراض دارم، چونکه در این خصوص دقت لازم به عمل نیامده است که بشرح ذیل بیان میگردد:

اختلافها اگر چه در دیگر مواردشایدطبیعی باشد اما بی گمان برای اجرای مجازات سنگین در بند 6 ماده 8 قانون مبازه با مواد مخدر نابخشودنی است .بی گمان قضات نسبت به کسی که محموله ای چند تنی از مواد مخدر حمل کرده ، مجازات بند 6 ماده 8 را آسوده خاطر تر اجرا خواهد نمود تانسبت به کسی که 16 گرم را حمل کرده است. عبارت « بارعایت تناسب » نیز در متن قانون دقیقا به رعایت همین انصاف قضایی اشاره دارد.بنابر این چون در صورت جلسه اولیه اداره مواد مخدر بیان شده که میزان شیشه مکشوفه بصورت تقریبی 16 گرم میباشد که این خود نشان از عدم یقین مامورین در توزین مواد داردپس وقتی یقین حاصل نشده میباست به درجه یقین رسید

درثانی در اداره مواد مخدردربازجویی اولیه میزان مکشوفه شیشه اتهامی به موکل را 15 گرم عنوان نموده اند که اگر چنین باشد در صورت اثبات جرم ، مجازات موکل فقط در خصوص حبسش 7 سال کاهش مجازات داردزیرا که میبایست به خاطر یک گرم طبق بند 5 ماده 8 همان قانون مجازات صادر نمود

2. باعنایت به اینکه دردادسرامیزان مواد مکشوفه بدون اظهار نظرنظریه آزمایشگاه اعلام وبه تبع آن کیفر خواست صادر گردیده است لذا کیفر خواست صادره را مخدوش میدانم وخواستار ارسال مواد مکشوفه به آزمایشگاه جهت اینکه آیا مواد با اجسام و مواد خارجی مخلوط است یا خیر؟

علیهذاتقاضا دارم نظریه آزمایشگاه درخصوص اختلاط مواد اخذو درخواست گردد؛ ودرصورت صحت آن میزان ماده خارجی اختلاط یافته با ماده مخدر موجود تعیین گرددتا با کسر وزن آن بر اساس میزان مواد مخدر موجود تفهیم اتهام وقرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شود.

النهایه خواهشمند است دستورات مقتضی را مبذول فرمایید

 

باتشکروتجدیداحترام

                                                                                                                                  سیروس جوکار                 


برچسب‌ها: شیشه, خلوص, توزین, موادمخدر
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 19:26 |
سلام دوستان

یه نمونه لایحه دفاعیه قاچاق کالا رو در این پست گذاشتم


برچسب‌ها: لایحه, دفاعیه, قاچاق, کالا
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 0:27 |
یه نمونه از لایحه دفاعیه اعتراض به نظر کارشناس بدوی درمورد اینکه آیا ملک موکل جزء منابع طبیعی هست یاخیر رو گذاشتم


برچسب‌ها: لایحه دفاعیه, اعتراض, نظر کارشناس
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 0:9
ديروز جلسه اي در دادگاه جزايي يکي از شهرستانهاي همجوار داشتم که احدي از شکات موکل بنده را مبني بر تهديد به قتل شکايت نموده بود و عده اي نيز موکل را مبني بر تخريب تهديد و سرقت شکايت نموده بودند که قرار مجرميت مبني بر تهديد به قتل و تخريب و تهديد صادر وبه تبع آن نيز کيفر خواست صادر شده بود با توجه به اينکه شاکي اصلي داراي منسب سياسي در شهرستان مزبور بود ترس از اين داشتم که از منسب خود استفاده وبه ناحق حکمي صادر گردد ولي خوشبختانه پس از حضور در جلسه ودفاع از موکل وتقديم لايحه اي که در ادامه مطلب گذاشتم بعد از جلسه دادرسي حکم به نفع موکل مبني بر برات صادر گرديد

موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 15:49 |
موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 16:8 |

درپرونده ذیل وکیل زوج بودم که از وی تحت عناوین ترک انفاق - توهین و تهدید شکایت شده بود که لایحه دفاعیه خود را بشرح ذیل تنظیم نمودم ودر اینجا گذاشتم اگه ایرادی در آن می بینید به دیده اغماض از آن بگذرید ومطالب مهم آن را در لوایح خود به کار ببرید

موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 15:56 |

 این لایحه ای است که می توانیدبرای مطالبه مبلغ چک در تمام پرونده ها ارائه نمودوبرای سهولت در کار کاراموزان و وکلای تازه کاراین پست رو گذاشتم

« بسمه تعالی »

ریاست محترم شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز                           

 باسلام وعرض ادب

احتراما خاطر عالی را مستحضرمیدارد اینجانب بوکالت از شرکت آب معدنی ........... درپرونده کلاسه   ......     دردفاع از حقوق موکل  عرایضم رابه شرح ذیل به تقید صفحه می نگارم:

خوانده محترم پس از صدور دو قطعه چک در حق موکل وعدم پرداخت مبلغ آن موکل را برآن داشت تا اقدام به تقدیم دادخواست با وکالت اینجانب در جهت مطالبه وجه چک های شماره .......... عهده بانک صادرات شعبه ستارخان به تاریخ 20/6/89 به مبلغ یکصدوبیست وسه میلیون وچهارصدوبیست هزاروهفتصدوشصت وشش ریال(123420766) و شماره ........... عهده بانک صادرات شعبه ستارخان بتاریخ 25/5/89 به مبلغ یکصدوشصت ونه میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال (169950000) تاخیرتادیه آن ازتاریخ سر رسید تازمان اجرای حکم وهمچنین جبران کلیه هزینه دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناس و هزینه دادرسی  اقدام نماید.

باعنایت به صدورچک ازناحیه خوانده وعدم پرداخت وجه آن تا کنون دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته(293370766) درعهده خوانده داشته وبقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق موکل در مطالبه وجه آن دارد؛ فلذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مستند به مواد310 و313 قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 198 ، 303 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (293370766 ریال) بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ونیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی درحق موکل ( خواهان ) صادر واعلام گردد.

باتشکر وتجدید احترام

                                                                                                                    سیروس جوکار

 

موضوع مطلب : نمونه لایحه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 15:55 |