راه حق
وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر

پلاک ثبتی چگونه به دست می آید؟

بعضا از محکوم علیه مال غیر منقولی را سراغ داریم که توقیف کنیم وبه جای طلب خود برداریم ولی شماره پلاک ثبتی آن را نداریم که توقیف کنیم لیکن چند راه به همکاران توصیه میشه:

1- درفیش آبی که برای مشترک مورد نظرصادر میشه میتونیم طی شرحی از اداره آب  شهریامنطقه مربوطه پلاک ثبتی ملک راتقاضاکنیم یا اینکه از شعبه مربوطه که تامین خواسته داده ایم ویا اینکه تقسیم ترکه تقدیم کرده ایم ویا در اجرای احکام و.... تقاضای استعلام از اداره آب صورت گیرد.البته بالطبع از اداره برق وگازومخابرات نیز چنین امری امکان پذیر میباشد.

2 – اگرملک مزبوردرسالهای اخیر دارای سابقه بازسازی یا نوسازی باشد می توان از دادگاه خواست که از شهرداری مربوطه تقاضانماید پلاک ثبتی ملک را به نشانی اعلامی شما بیان دارد.

3 – دراختیار داشتن پلاک های مجاورنیز امکان دستیابی به ملک قابل توقیف را میسر مینماید.

موضوع مطلب : یادداشتهای محکمه
ارسال شده توسط سیروس جوکار در ساعت 16:7 |