راه حق - لایحه دفاعیه خیانت در امانت - وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر - راه حق">
راه حق
وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

رياست محترم دادگاههاي تجديد نظر استان فارس  

با عرض ادب و احترام؛

اينجانب سیروس جوکار بوکالت از خانم..........ت.............ضمن ابطال تمبر مرحله تجدبد نظر، مراتب تجديد نظر نظر خواهي خود را در فرجه مقرر قانوني نسبت به دادنامه شماره .................. كه در مورخه 11/12/89 به اينجانب ابلاغ گرديده است معروض داشته تقاضاي صدور حكم شايسته را از محضر آن مقامات محترم خواستارم:

1. همانطور كه مستحضريد در جرم خيانت در امانت احراز سوء نيت امين ضروري است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت خيانت در امانت نبوده بلكه سوءنيت در عمل مزبور شرط تحقق بزه مزبور است. بنابراين اگر شخصي به دليل مطالبات قبلي و به دليل ادعاي حقي از استرداد مال امين خودداري نمايد عمل وي خيانت در امانت نبوده بلكه دعوي حقوقي به شمار مي رود. در پرونده مطروحه نيز آنچه مسلم است آنكه موكله و شاكي محترم داد و ستدها و بده بستان هاي فراواني داشته اند كه چه بسا در يك زمان شاكي از موكله طلبكار گرديده و در زمان ديگر عكس اين مطلب صادق بوده است. آيا جز آن است كه موكله در تاريخ 26/12/83 با صدور يك فقره چك، مبلغ سي ميليون ريال در وجه شاكي محترم بابت پيش پرداخت گشايش اعتبار كارسازي نموده است. به فرض كه معني وجه دستي در معناي عاميانه آن تعبير گردد! آيا صدور همين يك فقره چك را نمي توان دليلي دانست بر طلبكار بودن موكل از شاكي؟ (هر چند كه تاريخ چك مزبور مقدم بر تاريخ چك موضوع شكايت باشد). يا آنكه شاكي محترم مدارك و اسناد غير قابل انكاري مبني بر طلبكاري از موكل دارد كه چك مورخ 26/12/83 مبناي صدور آن بوده است؟!!!

2. نكته قابل توجه در خصوص چك مستند دعوي نيز آن است كه در متن چك قيد گرديده: ‹در وجه خانم ..........ت........ بابت پرداختي آقاي ...............ب............. كه در اين خصوص سئوالي كه به ذهن متبادر مي گردد اين است كه حقيقتاً هدف آقاي ...............ب.............  از صدور چك موصوف در وجه موكله چه بوده است؟ و چرا چك مزبور مستقيماً در وجه شاكي محترم صادر نگرديده است؟!! وكيل محترم شاكي در پاسخ به سئوالات مربوطه در جلسه رسيدگي مورخه 26/7/89 اظهار داشته است: ‹آقاي ...............ب.............  اين چك را بابت موكل صادر و جهت سهل الوصول بودن و همچنين اينكه مدركي داشته باشد چك را در وجه خانم ..............ت.............  صادر نموده است !!! كه در پاسخ بايد گفت آيا اگر چك در وجه خود شاكي صادر مي گرديد سهل الوصول نمي بود يا آنكه آقاي ...............ب.............  هيچ مدركي نداشت؟!!! چه بسا اگر چك مستقيماً در وجه خود شاكي محترم صادر مي گرديد علاوه بر آنكه موكل در مظان اتهام خيانت در امانت قرار نمي گرفت آقاي ...............ب.............  كه به شرح صفحه 18 پرونده ليست مطالبات خود را از آقاي رضا ...............ق............. شرح داده است نيز مدركي محكم تر در دست داشت. رياست محترم دادگاه؛ آنچه مسلم است آنكه موكله چه قبل از زمان تاريخ چك موضوع شكايت و چه بعد از آن پرداخت هايي به سفارش وام آقاي ...............ب.............  با شاكي داشته است كه بعدها نيز اين مهم استمرار داشته و علت انجام آن پرداخت ها نيز سفارش وام آقاي ...............ب.............  بوده و بس. و مشخص است كه چون موكله معرف آقاي ...............ق.............  به آقاي ...............ب.............  بوده است لذا پرداخت وجوه به شاكي از طريق مشاراليه صورت مي گرفته است و يقيناً صدور اين چك نيز بابت پوشش دادن پرداخت هايي بوده است كه موكله به سفارش صادره كننده چك به شاكي انجام داده است و گرنه كاملاً واضح و مشخص است كه استدلال همكار محترم فاقد وجاهت قانوني بوده و كاملاً مخدوش است.

3. رياست و مستشاران محترم دادگاه؛ صادر كننده چك موضوع شكايت در برگ 18 پرونده، طي نامه اي كه خطاب به شاكي نگاشته است صراحتاً اظهار داشته است كه مبالغي توسط ايشان و از طريق اشخاصي همچون موكله به وي (شاكي) پرداخت نموده است و در نامه ارسالي خواهان بازپرداخت مبلغ 000/570/430 ريال گرديده و همچنين عنوان داشته است: ‹... در مورد بخش پرداختي 000/000/90 ريال خانم ...............ت.............  اقدام نماييد› موكله نيز در همان تاريخ 11/4/84 يعني تاريخ چك موضوع شكايت مبلغ 000/000/50 در وجه آقاي ...............ب.............  كارسازي نموده كه قطعاً اين مبلغ از كل طلب آقاي ...............ب.............  از آْقاي ...............ق.............  كسر خواهد شد. كه با جمع اين مبلغ با ساير مبالغ چك هايي كه از ناحيه خود موكله (بدون در نظر داشتن چك هايي كه از ناحيه خانم ...............ن............. به حساب موكله صادر گرديده است) صادر گرديده است پي به اين واقعيت مهم خواهيم برد كه حتي در فرضي كه موكله مي بايست مبلغ چك موضوع شكايت را به آقاي ...............ق.............  مسترد مي نموده است نه تنها كل مبلغ چك به ايشان مسترد گرديده بلكه موكله از بابت حساب و كتاب هاي قبلي في مابين طلبكار نيز هست.

4. نكته شايان توجه در پرونده مطروحه در خصوص چك هايي است كه در متن آن عبارت وجه دستي به كار رفته است. تعريف دقيق و منطبق با واقعيت وجه دستي در پرونده مطروحه از آن جهت مهم است كه اگر معناي وجه دستي را در معنايي غير از آنچه وكيل محترم شاكي مي داند تعبير نمائيم موكل قطعاً از اتهام وارده تبرئه گرديده اما در صورتي كه وجه دستي را حمل بر معنايي نمائيم كه حاكي از وجوه پرداخت شده قبلي از ناحيه شاكي باشد، در اين حالت نيز با كمي دقت و توجه خاص به چك هاي صادره از ناحيه موكل مشخص مي گردد كه موكل نه تنها هيچ سوء نيتي نداشته بلكه همه اين روابط به دليل حساب و كتاب هاي مستمر في مابين بوده است. در اين خصوص توجه آن دادگاه محترم را به چك شماره 064926 مورخ 27/4/84 يعني 15 روز پس از تاريخ چك موضوع شكايت جلب مي نمايم. توجه به چك مزبور از آن جهت مهم است كه اگر بنا به ادعاي شاكي محترم موكله در تاريخ 11/4/84 پس از پاس نمودن چك موضوع شكايت بنا به هر دليلي از استرداد وجه مزبور خودداري نموده است پس به چه دليل شاكي محترم حدوداً 15 روز پس از اين عمل چكي را از شاكي دريافت،بدون آنكه معترض اين عمل باشد؟!!! آيا استمرار روابط في مابين، حتي پس از پاس نمودن چك از ناحيه موكله حاكي از خيانت در امانت بوده است يا بالعكس؟ آيا صدور چنين چكي پس از چك موضوع شكايت حاكي از سوءنيت موكله دارد؟ كما اينكه دقت در ساير چك هاي صادره نيز مشخص مي نمايد كه عقلاً غير منطقي است كه يك شخص واحد در يك روز اقدام به صدور 3 فقره چك بابت وجه دستي (به معناي موافق نظر وكيل شاكي) نمايد؟ چرا كه اگر هدف شخص پرداخت بدهي قبلي خود باشد كه در آن وحد با صدور يك فقره چك اقدام به چنين امري مي نمايد نه اينكه در يك روز سه فقره چك صادر مي نمايد!!! و تعجب آور تر از همه آنكه اگر موكله واقعاً قصد تملك اموال شاكي محترم را داشته است پس چرا وي پس از گذشت حدود 4 سال اقدام به طرح شكايت نموده است؟!!! آيا شاكي پس از گذشت اين چند سال متوجه سوء نيت موكل گرديده است؟! يا آنكه خود نيز به مطالبات و پرداخت هاي متعدد موكل از براي ايشان ايمان داشته و به همين دليل از طرح شكايت در تاريخ عنوان شده خودداري و بعد از گذشت چندين سال به علت اختلافات پيش آمده اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است؟!!!

5. همچنين به لحاظ پرداخت هايي كه قبل از تاريخ چك موضوع شكايت صورت گرفته است و بر اساس مذاكرات شفاهي، موكله در همان تاريخ 11/4/84، طي يك فقره چك به شماره 863464 ، مبلغ پنجاه ميليون ريال به حساب آقاي ...............ب.............  بازگردانده و مابقي مبلغ چك را (و چه بسا بيشتر از آن) طبق روالي كه از قبل بوده است به شاكي محترم پرداخت مي نمايد. و از همه مهمتر آنكه خانم ...............ن............. نيز كه در پرونده مطروحه پرداخت هايي به شاكي محترم داشته است از كارمندان امين و معتمد خانم ...............ت.............  بوده است و تمامي پرداخت هايي كه از حساب جاري شماره 47/1766 بانك سپه شعبه ................ متعلق به مشاراليه صورت گرفته است مربوط به حساب و كتاب هاي موكله با ساير اشخاص بوده است كه صراحتاً در آخرين چك به شماره 420639 – 3/2/86 كه در وجه شاكي محترم صادر گرديده است قيد گرديده بابت تسويه حساب.

با پرهيز از اطاله كلام، نظر به جميع مطالب معنونه تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر برائت موكله از اتهام وارده را خواستارم.

 

 

 

       با تشكر و تجديد احترام

             سیروس جوکار

وکیل خانم.....ت........

[ سه شنبه ۵ مهر۱۳۹۰ ] [ 16:8 ] [ سیروس جوکار ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

باسلام خدمت هم نوعان عزیز
وبلاگ حقوقی راه حق در نظر دارد محیطی فراهم کند که در آن حقوقدان بتواند به راحتی دادخواست ، لوایح ، مقالات ، مطالب و قوانین مورد نظر خود را بیابد و ضمنا هر شخص عادی بتواند سوالات حقوقی و جزایی خود را مطرح نموده و پاسخ مستند و مستدلی دریافت دارد.درضمن ازپیشنهاد سازنده دوستان استقبال میگردد.
در این وبلاگ شما مجموعه ای ازموضوعات در زمینه های مدنی ،کیفری ، بین الملل ، ثبتی ، بیمه، خانواده ،اساسی، بشر، تجارت و انواع قوانین مختلف را خواهید یافت.
چه می شد اگر غبار سینه ها کنار میرفت این غرور آدما یه ذره زیره بار می رفت
سیروس جوکار-وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی
لینک های مفید
آمار